Algemene voorwaarden

*Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met RIJBEWIJS033, als wel op iedereen die rijlessen volgt of andere diensten afneemt van RIJBEWIJS033.

Art. 1 – Plichten rijschool.

1.1 De leerling krijgt les van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorruituigen (WRM). De instructeur dient in het bezit te zijn van een geldige bevoegdheidspas.

1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door RIJBEWIJS033 binnen twee weken gereserveerd nadat de betaling voldaan is.

1.3 De leerling legt het praktijkexamen in principe af in de auto waarin de lessen zijn gevolgd. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat een vervangende auto wordt ingezet.

1.4 Indien de lessen niet door kunnen gaan ivm ziekte van de instructeur, een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden dan wordt de leerling hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht en wordt de lesafspraak verschoven naar een nader te bepalen tijdstip.

Art. 2 – Plichten leerling.

2.1 Om rijlessen te mogen volgen dient de leerling minimaal 16,5 jaar te zijn. tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor op tijd en op de afgesproken locatie voor de rijles klaar te staan. Deze staat vermeld in de PlanGo App. Is de leerling zonder kennisgeving te laat dan wacht de instructeur max. 10 minuten. Ben je er dan niet dan is RIJBEWIJS033 gerechtigd 100% van de geplande les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel minimaal 24 uur van tevoren, anders is RIJBEWIJS033 gerechtigd 100% van de geplande les in rekening te brengen.

2.4 Bij zeer dringende en uitzonderlijke omstandigheden kan in overleg worden afgeweken van art. 2.3 Bijvoorbeeld bij spoedopname ziekenhuis, sterfgeval van een naaste.

2.5 De leerling verstrekt (mede via gezondheidsverklaring) alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische/psychische toestand alsmede informatie over medicijnen, alcohol, drugs die relevant zijn m.b.t. het volgen van rijonderricht.

2.6 Indien de leerling informatie achter houd hetgeen in art. 2.5 staat genoemd, dan is RIJBEWIJS033 gerechtigd de lessen (lesovereenkomst) direct te beeindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade die voortkomt uit hetgeen genoemd in art. 2.5 heeft RIJBEWIJS033 het recht dit te verhalen op de leerling

Art. 3 – Betalingen.

3.1 Rijlessen, examens, bundels en aanverwante artikelen worden standaard gefactureerd, verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. De facturen worden bij voorkeur via iDeal betaald. De betalingstermijn is standaard 14 dagen vanaf factuurdatum.

3.2 Bij niet tijdige betaling wordt er in eerste instantie een herinneringsfactuur gestuurd met een betalingstermijn van 1 week.

3.3 Wordt hier ook geen gehoor aan gegeven dan volgt een aanmaning (kosten minimaal €20,-). Er wordt contact gezocht met de leerling om tot een oplossing te komen.

3.4 Blijft de betaling uit dan schakelt RIJBEWIJS033 een incassobureau in. De extra kosten die dit met zich meebrengt, 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van €40,- zijn voor rekening van de leerling.

Art. 4 – Praktijk(her)examen/tussentijdse Toets.

4.1 De instructeur bepaalt wanneer een examen of tussentijdse toets aangevraagd wordt. De leerling is zelf verantwoordelijk voor een geldig theoriecertificaat.

4.2 Als de leerling te laat of niet verschijnt op het examen vanwege oorzaken die de leerling toegerekend kunnen worden dan draagt de leerling de kosten, het examen komt te vervallen en de leerling draagt vervolgens de kosten voor een nieuwe aanvraag.

4.3 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van een geldig identiteitsbewijs. Zonder identiteitsbewijs kan het examen of tussentijdse toets niet doorgaan.

4.4 Indien het examen of tussentijdse toets afgelast wordt door het CBR of RIJBEWIJS033, anders dan om aan de leerling verwijtbare redenen, dan draagt de leerling niet de kosten van dit examen. De gereden tijd wordt gewoon als les gerekend.

Art. 5 – Beeindigen van les- en Bundelovereenkomsten.

5.1 RIJBEWIJS033 heeft het recht alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als er een sterk vermoeden is dat de leerling opzettelijk geen of onjuiste informatie heeft verstrekt (zie art. 2.5), wangedrag vertoont in het verkeer of jegens de instructeur of als de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

Art. 6 – Aanvullende afspraken.

6.1 RIJBEWIJS033 kan indien nodig aanvullende afspraken met de leerling maken, zonodig schriftelijk vastgelegd.

6.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle (schriftelijke) overeenkomsten van toepassing.

Art. 7 – Lesbundels.

7.1 De bundels met een gesteld aantal uren rijles en praktijkexamen geeft geen garantie dat de leerling binnen het gestelde aantal uren ook klaar is voor het examen.

7.2 Indien de leerling de uren vanuit de bundel verbruikt heeft en nog niet klaar is voor het examen kan de leerling aanvullend een bundel afnemen of een nog nader te bepalen aantal losse lessen. RIJBEWIJS033 is niet verantwoordelijk voor de duur van de rij-opleiding en het benodigde aantal uren rijles.

Art. 8 – Vrijwaring.

8.1 Indien de leerling tijdens de rijles een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt is in beginsel RIJBEWIJS033 verantwoordelijk.

8.2 Indien de leerling zich tijdens de les zodanig opzettelijk gedraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur toch een boete of schade volgt kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

8.3 Het is tijdens de rijlessen ten strengste verboden onder invloed te zijn van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als bij een calamiteit blijkt dat de leerling onder invloed was dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

8.4 De leerling is verplicht aan RIJBEWIJS033 te melden als hij/zij een ontzegging heeft van de rijbevoegdheid (bv bromfiets). De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Meldt de leerling dit niet en volgt toch rijlessen dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor (financiële) gevolgen, zoals boetes en of schade.

Art. 9 – Geschillen.

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.